WiadomośćOświadczenia majątkowe - z czym to się je.
(Kategoria: Porady)
Dodane przez admin
sobota 04 sierpnia 2018 - 15:20:53


04.08.2018a.jpg
Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednoliciły wzór oświadczeń majątkowych, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Złożenie oświadczenia majątkowego jest obligatoryjne, a jego coroczne aktualizowanie obowiązkowe.  
Przedmiotem oświadczenia jest majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia. Nie obejmuje ono odrębnego majątku małżonka takiej osoby, jak również majątku innych członków jego rodziny (dzieci, rodziców itd.), ani też majątku jej konkubenta.
Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.
Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożone oświadczenia majątkowe są poddawane analizie, której dokonują:
a) osoby, którym te świadczenia złożono,
b) urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.Można przypuszczać, iż do tej pory ze wstępną analizą oświadczeń majątkowych bywało różnie, gdyż dyrektor Izby Administracji Skarbowej drogą elektroniczną skierował do wszystkich organów/instytucji, które przesyłają oświadczenia majątkowe do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego.
Jest to swoista instrukcja dla osób wypełniających oświadczenia majątkowe oraz dla osób analizujących te oświadczenia.
W powyższym piśmie wskazano również na najczęściej występujące nieprawidłowości lub uchybienia przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych, a są to:
1.) podanie informacji w oświadczenia majątkowym o stanie majątkowym na niewłaściwy dzień,
2.) braku wypełnienia każdej rubryki,
3.) nieokreśleniu przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
4.) braku odpowiedniego zakreślenia w nagłówku oświadczenia dotyczącego statusu,
5.) niedokładnym wypełnieniu danych personalnych,
6.) wykazywaniu w części B oświadczenia majątkowego adresu zamieszkania niezgodnego z adresem zgłoszonym do urzędu skarbowego, bądź w niewłaściwym miejscu i kolejności wykazanie miejsca położenia nieruchomości wymienionych w części A,
7.) braku złożenia podpisu na formularzu,
8.) niedołączaniu do oświadczenia kserokopii wszystkich składanych do urzędu skarbowego zeznań rocznych.

Z całością pisma możecie się Państwo zapoznać pod tym adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=307434
Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7618 )


Czas generowania: 0.0350 sek., 0.0020 z tego dla zapytań.