WiadomośćObsadzanie Okręgowych Komisji Wyborczych
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez admin
środa 10 października 2018 - 16:22:52


logo-kbw.png
 

Terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze tworzą osoby z biernym prawem wyborczym do Sejmu, które zostaną wskazane przez komitety wyborcze, z których list na danym terenie startują kandydaci na radnych oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

W skład gminnej komisji wyborczej wchodzi 9 osób. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Komisarz wyborczy wskazuje przewodniczącego w wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu. Z tego wynika, że przewodniczący i wiceprzewodniczący powinni być wybrani w drodze głosowania.

Pierwszy skład gminnej komisji wyborczej:


1. Paweł Bartoszewski - Przewodniczący Komisji,

2. Elżbieta Gościńska - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3. Paweł Chrzanowski - Członek Komisji,

4. Dorota Dec - Członek Komisji,

5. Agata Hankus - Członek Komisji,

6. Ewa Kamińska - Członek Komisji,

7. Grzegorz Lipiński - Członek Komisji,

8. Elżbieta Mielniczuk - Członek Komisji,

9. Piotr Strzeboński - Członek Komisji.

Do zadań terytorialnej komisji wyborczej należy:
- rejestrowanie kandydatów na radnych,
- zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym w kodeksie,
- rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,
- ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w kodeksie,
- przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu,
- wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie lub zleconych przez komisarza wyborczego.

U W A G A! Do zadań gminnej komisji wyborczej należy także rejestrowanie kandydatów na wójta (burmistrza) oraz ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów wójta oraz ogłoszenie ich w trybie określonym w kodeksie.W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się 9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby:

- w liczbie nie mniejszej niż 6 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych,
- po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

Gdyby liczba członków komisji powołanych w przedstawiony powyżej sposób miała być większa niż 9, kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych innych niż te, które reprezentują komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych.

Z powyższego zapisu wynika, że kandydaci do obwodowych komisji wyborczych zgłoszeni przez partie polityczne lub koalicje partii politycznych są na uprzywilejowanych pozycjach.

W przypadku naszej Gminy partie polityczne SLD i PiS pomimo zgłoszenia wymaganej liczby kandydatów nie mają obsadzonych wszystkich komisji. Problem ten nie dotyczy PSL-u oraz koalicji PO, Nowoczesna.
Jest jeszcze jeden ciekawy szczegół. Na 36 powołanych komisji losowanie odbyło się w pięciu z nich (nie licząc komisji w zakładach zamkniętych, których liczba wynosi sześć, z tymże losowanie przeprowadzono w czterech).
Dla pełnej informacji - w Gminie Goleniów powołanych zostało 21 komisji ds. przeprowadzenia głosowania i 21 komisji ds. liczenia głosów.

W wytycznych PKW zwrócono uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wskazano też, że członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny. Jak podkreślono, członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Pomimo tych wytycznych w komisjach wyborczych zasiadają członkowie rodzin kandydatów do Rady Powiatu.


Obecny skład gminnej komisji wyborczej:
1. Paweł Bartoszewski,
2. Elżbieta Gościńska,
3. Agata Maria Hankus,
4. Ewa Bogumiła Kamińska,
5. Anna Urszula Kowalska,
6. Grzegorz Lipiński.

(red.)Z ostatniej chwili!
Komisarz Wyborczy uzupełnił skład gminnej komisji wyborczej wskazując trzy osoby.Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7739 )


Czas generowania: 0.0403 sek., 0.0016 z tego dla zapytań.